Obchodné podmienkyZÁKLADNÉ USTANOVENIE


Obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode www.svadbograf.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Predávajúci: Zdenka Tomaidesová, Tomáškova193/2, Hradec Králové, 50004 Česká republika
Kontaktná osoba: Mgr. art. Zdenka Tomaidesová, ano@svadbograf.sk, (+421) 911 889 898 / (+420) 732 103 283

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, ktoré sa Svadbograf zaväzuje používať iba na účel sprostredkovania obchodu a spracuje ich podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


OBJEDNÁVANIE TOVARU


Objednávky vytvorené na stránkach www.svadbograf.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predmetom objednávky môže byť dodanie fyzického materiálu (ďalej „tovar“) alebo elektronického dokumentu (ďalej „služby“).


CENY A POŠTOVNÉ NÁKLADY


Cena tovaru alebo služby sa odvíja od nákladu, náročnosti a použitých materiálov, preto môže byť niektoré položky dostupné v rôznych cenách. Všetky ceny produktov sú uvedené bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa hmotnostnej kategórie. Všetky služby sú dodávané výhradne elektronicky a nevzťahujú sa na ne poštovné náklady.

Tovar posielame Slovenskou alebo Českou poštou formou doporučeného listu alebo balíka.
Výška poštovného sa odvíja od cenníka Slovenskej a Českej pošty a od súhrnnej váhy tovarov, ktoré ste si objednali, a zahŕňa i cenu za balenie.

Ceny v rámci Českej a Slovenskej republiky:
0 až 100 g - 2,00 €
101 až 500 g - 2,50 €
501 až 1000 g - 3,00 €
1001 až 2000 g - 4,00 €
2001 až 5000 g - 5,00 €

Za tovar a služby sa platí vopred.

Možnosti platby:

a) Bankovým prevodom vopred na účet IBAN: SK7909000000000304301937 Slovenská sporiteľňa a. s., SWIFT: GIBASKBX (transakčné poplatky v rámci Slovenska nie sú, v rámci zahraničia hradí poplatky kupujúci). Bankový prevod je nutné uskutočniť do 12 kalendárnych dní od prijatia e-mailu o spôsobe úhrady, inak bude objednávka stornovaná.
b) Paypalom pre zahraničných zákazníkov na e-mail zdenka.bubakova@gmail.com . Transakčné poplatky v rámci prevodu hradí predávajúci.

Po odoslaní objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť sumu za objednané produkty a služby.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU


V prípade, že si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu, odo dňa doručenia Vášho oznámenia.
Podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na ano@svadbograf.sk . Na tento účel si môžete skopírovať vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: Jana Kravecová, Rázusova 523/3, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného a iných nákladov a poplatkov, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.


DODACIA LEHOTA


Objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase. Ak nie je uvedené inak, tak dodacia lehota pre produkty a služby je najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Podmienkou pre bezproblémový priebeh nákupu je spolupráca s kupujúcim (dodanie všetkých potrebných podkladov, textov, obrázkov a iných špecifikácií). O expedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania. K tejto dobe treba však pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru k Vám Slovenskou poštou.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu a aj nás na ano@svadbograf.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

Na zákazke začíname pracovať po zaslaní celej platby alebo 50% zálohy na náš účet. Celá suma zahŕňa aj cenu za poštovné a balné.
Produkty odosielame až po pripísaní celej čiastky náš účet (t. j. vrátane poštovného).

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.


REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA


Po úhrade objednávky je kupujúcemu vystavená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, a odoslaná na e-mail kupujúceho, ktorý uviedol do objednávky. Ak Vám doklad nepríde na Váš e-mail, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky 0915 803 364 alebo na e-mailovú adresu ano@svadbograf.sk . Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.svadbograf.sk reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujete e-mailom na ano@svadbograf.sk .

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Jana Kravecová, Rázusova 523/3, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.
Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru používaním.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete do hodnoty reklamovaného tovaru, a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv § 2 písm. Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho jeho osobné údaje, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok kupujúceho v budúcnosti. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie kupujúceho.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadbograf.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim. Kompletné znenie ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnocennou súčasťou obchodných podmienok, nájdete na stránke Ochrana súkromia.


AUTORSKÉ PRÁVA


Na všetky grafické produkty a návrhy poskytované eshopom www.svadbograf.sk sa vzťahuje ochrana autorských práv. Nákupom produktu alebo návrhu nie je dotknuté autorské právo predávajúceho. Svadbograf poskytuje zákazníkovi služby a produkty výhradne na osobné účely a zamedzuje akékoľvek komerčné využitie bez výslovného súhlasu autora. Držiteľom autorstva je Mgr. art. Zdenka Tomaidesová.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Od 15. 2. 2016 vzniká možnosť uplatniť si svoje práva voči nám aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a dá sa podať prostredníctvom formulára na stránke Európskej komisie. V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na ano@svadbograf.sk.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.svadbograf.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2019.